Изходящ № 24-1438-11.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.02.2019
Дo: Велико Иванов Саханджиев До: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29283.501.466 – НОВ 29283.501.635
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-25866-22.01.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-488-11.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 29283.501.422, 29283.501.422.1, 29283.501.422.2, 29283.501.422.3, 29283.501.466, 29283.501.466.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-488-11.01.2019 г.

 

 

Дата: 11.01.2019 г.                                        Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                              / инж.Теодора Балулова /