Изходящ № 24-14664-05.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.07.2018
ДО ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. „Свобода“ № 6 гр. Русе ДО ИЛИЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ул. „Алея Възраждане“ № 32, вх. 2, ет. 3 гр. Русе ДО ХРИСТОМИР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ ДО ГЕОРГИ СВЕТОЗАРОВ ПЕНЧЕВ ул. „Захари Стоянов“ № 5, вх. 1, ет. 3 гр. Русе ДО МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГАЙДОВ ул. „Райко Даскалов“ № 10 гр. Русе ДО ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ ул. „Чавдар войвода“ № 13 гр. Русе ДО ЕМИЛ ЛАЗАРОВ ДОБРЕВ ДО СТЕФАН ДОБРЕВ ГРАДИНАРОВ ДО СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ ул. „Костур“ № 2, вх. 1, ет. 3 гр. Русе ДО АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ГРАДИНАРОВА ДО ЙОАННА ТИХОМИРОВА ТИХОМИРОВА ул. „Алея Възраждане“ № 32, вх. 2, ет. 4 гр. Русе ДО КЕВОРК И БЕРЖ НАЗАРЕТ ВАРТАНЯН ДО ДИКРАНУХИ КЕВОРК ГАРАБЕДЯН ДО ВЯРКА СТЕФАНОВА ГАЙДОВА ДО САРА ЗИСМАН ДО МИКЕНА-ЕООД ул. „Дойран“ № 17 гр. Русе ДО ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ХРИСТОВА ул. „Ниш“ № 20, вх. 2, ет. 6, ап. 19 гр. Русе ДО ХРИСТОФОР ТОДОРОВ ХРИСТОВ ул. „Ниш“ № 20, вх. 2, ет. 6, ап. 19 гр. Русе ДО ЙОРДАН ИВАНОВ ВЕЛИЗАРОВ ЕТ СТРОЙПРОЕКТ ВЕЛИЗАРОВ - ЙОРДАН ВЕЛИЗАРОВ бул. „цар Асвободител“ № 42-А, ет. 12, ап. 53 гр. Русе ДО ВАРСЕНИК КИРКОР ФИЛИП
Документи: 
Публикация на:: 
Русе

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-137608-18.04.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-5614-05.07.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 63427.2.1502, 63427.2.1503, 63427.2.1503.1, 63427.2.1503.2, 63427.2.1504, 63427.2.1504.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5614-05.07.2018 г.
 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. РУСЕ:…………………

                                                                                                                  / инж. Г. Мачугански /