Изходящ № 24-14820-06.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2018
ДО "КОМПЮТЕЛ"ООД ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ НИКОЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА ПАУНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-84912-09.03.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5662-06.07.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.509.905.1.19, 68134.509.905.1.1, 68134.509.905.1.2, 68134.509.905.1.3, 68134.509.905.1.4, 68134.509.905.1.5, 68134.509.905.1.6, 68134.509.905.1.8, 68134.509.905.1.9, 68134.509.905.1.10, 68134.509.905.1.11, 68134.509.905.1.12, 68134.509.905.1.13, 68134.509.905.1.14, 68134.509.905.1.15, 68134.509.905.1.16, 68134.509.905.1.20, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-5662-06.07.2018 г.

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.07.2018г.