Изходящ № 24-14870-06.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.07.2018
До: АНГЕЛ ХРИСТОВ ГИНЧЕВ Гр.Ямбол, ул. „Тракия“ № 2 До: ЛАМБРА СТОЯНОВА КАБОВА Обл.Ямбол, с. Златица До: ГЕРГАНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА Гр.Ямбол, к-с „Зорница“ бл. 2, вх. А, ет. 2, ап. 8 До: ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ Гр.Ямбол, ул. „Тракия“ № 4 До: ХРИСТО АНГЕЛОВ ГИНЧЕВ Гр.Ямбол, ул. „Тракия“ № 2
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-226098-19.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5682-06.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 87374.543.65, 87374.543.65.1, 87374.543.65.2, 87374.543.65.3, 87374.543.167, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5682-06.07.2018 г.

 

 

Дата: 06.07.2018 г.                                          Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                      / инж. Р. Христова /

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 09.07.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: ............................

Длъжностно лице: ................................................

 

* Текстът се изписва, в случай че е налице хипотезата по чл.61, ал3 от АПК.