Изходящ № 24-14884-06.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2018
Дo: OPXAH MYCTAФOB OCMAHOB Дo: CЛIABЧO HИKOЛOB HИKOЛOB Дo: БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ Дo:НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-114077-29.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-4630-06.06.2018 г., засягащо самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.1006.334.1.69, за който сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-4630-06.06.2018 г.

 

 

Дата: 06.06.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 10.07.2018г.

 

Изработил:                инж. Ал. Петрова