Изходящ № 24-14934-09.07.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2018
Дo: МИГЛЕНА ТОДОРОВА КОНДОВА гр. Ямбол, ул. "Васил Карагьозов" № 15 aп.8
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-169268-11.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД 02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4748-11.06.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 69660.25.355.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4748-11.06.2018 г.
2. Схема-проект №15-369143-08.06.2018г.

3. Схема-проект №15-369143-08.06.2018г.

 

 

КК/                                                                 Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                      / инж. Р. Христова /

 

Подписаният  ......................................................................................................................, адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.
 
Дата на получаване: .................................
 

Подпис:

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 10.07.2018г.

Дата на сваляне от таблото: ............................