Изходящ № 24-15007-03.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
Дo: ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ВЕЛКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-504358-21.12.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4243-19.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 02659.2192.130, 02659.2192.322, 02659.2192.2070, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-4243-19.04.2019 г.
2. Копие от скица-проект № 15-131488-14.02.2019 г.

 

 

Дата: 19.04.2019 г.

                                                                  Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                      / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 05.06.2019г.

Изготвил: инж. Ал. Петрова