Изходящ № 24-15015-03.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
Дo: МАРИЯ ДАНОВА /ГЕОРГИЕВА/ ИЛИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-59093-12.02.2019 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-4315-22.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.507.420, 68134.507.420.1, 68134.507.420.2, 68134.507.420.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4315-22.04.2019 г.
2. Копие на скица - проект № 15-155637-21.02.2019 г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 05.06.2019 г.