Изходящ № 24-15042-03.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
ДО КОНСТАНТИН ИВАНОВ ИВАНОВ СТОЯН КРУМОВ КОСТОВ РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ ЕМИЛИЯ КРУМОВА ХЕДЕЯР Йорданка Стоянова Григорова Димитър Лазаров Григоров Павел Лазаров Григоров КАМЕЛИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – АГОНЦЕВА ХРИСТО ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило писмо рег. № 07-14559-21.11.2017 г. от ХРИСТО ИГНАТОВ ГЕОРГИЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София и съгласно гаранционните клаузи на Договор № КД-1-68 от 12.09.2014 с АГКК с проект за изменение в КККР, е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-3360-28.03.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.495, 68134.1007.502, 68134.1007.1589, 68134.1007.1739, 68134.1007.498, 68134.1007.499, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-3360-28.03.2019 г.
2.  Копие на скица-проект

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото 05.06.2019 г.