Изходящ № 24-15120-04.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.06.2019
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГАЛКИНА Настоящ адрес: Русия
Документи: 
Публикация на:: 
Варна

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-60847-12.02.2019 г., подадена на основание  чл.56 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5775-04.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд - ГР. ВАРНА.

 

Дата: 04.06.2019 г.                                                                                                                       

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР.ВАРНА:...............................................

(инж. Йовка Атанасова)

Съгласно заповед №РД-20-52 от 17.05.2019г. на ИД на АГКК/ инж. Красимира Божкова /