Изходящ № 24-1514-14.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
Дo: МСП "МИНЬОР"-С.СБОРИЩЕ , Р-К СЛИВЕН До: ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ КАРАСТОЯНОВ До: ГЕОСТРОЙКОМПЛЕКТ ЕООД
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-476943-03.12.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-524-14.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 67338.406.405, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-524-14.01.2019г.

 

Дата: 14.01.2019 г.                                        Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                              / инж.Теодора Балулова /