Изходящ № 24-15149-04.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
ДО "ТМ ТРЕНД" ООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУСПОВ ЛЮДМИЛ ТИМЕВ ХРИСТОВ ЗЛАТКО ЯНКОВ ИЛИЕВ КАЛИНА ЗДРАВКОВА ЧОБАНОВА ЕМИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ АРНАУДОВ ЕЛКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА ГЕРГАНА ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА СТАНИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-473170-28.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4024-15.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.471, 68134.1007.686, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-4024-15.04.2019 г.
2.  Копие на скица-проект

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                      / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото 07.06.2019 г.