Изходящ № 24-15317-05.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.06.2019
До: ИВАН АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-197658-07.05.2019 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5860-05.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 83510.676.16.1, 83510.676.16.2, 83510.676.16.3, 83510.676.16,  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5860-05.06.2019 г.
 

 

 

Дата: 05.06.2019 г.                                                                                                                       

                     за Н-к СГКК – Шумен :…........…………………

/ Д. Йорданов – Заповед

№ РД-20-55/04.06.2019г./