Изходящ № 24-15327-05.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
До: РАЛИЦА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-448117-13.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4795-08.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 05815.307.670, 05815.307.671, 05815.307.161, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 07.06.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………

 

 

 

 

 

 

Дата: 05.06.2019 г.                         Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………

                                                                                                          / инж.Светломира Славова /