Изходящ № 24-15340-05.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
Дo: НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА БЛАЖЕВА КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ ЯНЕ ИВАНОВ СТОЯНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-35942-29.01.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3931-11.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.8550.743, 68134.8550.743.1, 68134.8550.745, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-3931-11.04.2019 г.
2. Копие от скица-проект № 15-136872-15.02.2019 г.

 

 

Дата: 11.04.2019 г.

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                      / инж.Д.Величков /

 

Качео на табло: 07.06.2019г.