Изходящ № 24-15362-05.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
До МИЛЧО ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ РАЙНА ВАСИЛЕВА КИРОВА КАТЯ НАЙДЕНОВА ГЕЛЕВА БОЙКО ТОДОРОВ ГОГОВ ГАЛЯ ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА БОЯН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СТОИЧКОВ ТАНЯ БОРИСОВА ТАНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-82598-07.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3909-11.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4331.904, 68134.4331.910, 68134.4331.2513, 68134.4331.2517, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3909-11.04.2019 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото 07.06.2019 г.