Изходящ № 24-15395-06.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
ТАНЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА СОФИЯ, ЖК. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-439467-07.11.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, Заявление вх. № 09-19924-12.03.2019 г, с които е заявено изменение във връзка със срока на отговорност на дефекти по влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица и на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР е издадена Заповед № 18-4500-25.04.2019 на Началник на СГКК град Ловеч за отстраняване на непълнота и грешка, касаеща имотната граница между имоти с идентификатори 87014.704.5 и 87014.704.6  от одобрената със Заповед № РД-18-1787-30.10.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица,  ведно с всички материали по преписката, която се намира в СГКК гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Михаил Киров /

Дата на поставяне на таблото: 07.06.2019 г.

Дата на сваляне от  таблото: 24.06.2019  г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев