Изходящ № 24-15399-06.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.06.2019
ДО: ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка със чл. 42 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и въз основа на решенията на комисията по  чл. 47, ал.1 от ЗКИР  за отстраняване на явна фактическа грешка за всички засегнати имоти в одобрена КККР на неурбанизираната територия и заявление с вх. № 09-8377-31.01.2019 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2235-28.02.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56914.6.207, 56914.13.9, 56914.13.26, 56914.18.51, 56914.20.8, 56914.21.85, 56914.21.91, 56914.21.144, 56914.23.1, 56914.25.22, 56914.25.23, 56914.25.39, 56914.29.20, 56914.501.47, 56914.18.32, 56914.20.5, 56914.500.29, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2235-28.02.2019 г.

 

 Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:   

                                                                                          / инж.Светломира Славова /

 

 

Дата на залепване на таблото: 10.06.2019г. 

Дата на сваляне от таблото: 24.06.2019г.