Изходящ № 24-15418-06.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
Дo: "ШИРУФА 2" ООД До: ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА До: АСЕН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-467840-26.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5899-06.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1002.58.1.18, 68134.1002.58.1.19, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-5899-06.06.2019 г.

 

 

Дата на качване на таблото: 07.06.2019 г.      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

Изработил:

                инж. Красимир Йовчев