Изходящ № 24-15510-07.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.06.2019
До: СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЦОНЧЕВ МАРИЙКА ЕВЛОГИЕВА ТОДОРОВА ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ ГАНКА НИКОЛОВА ПЕТРИНА СИЛВАНА ИВАНОВА АНКОВА СТЕФАН СИМЕОНОВ КРУМОВ ВАСИЛ СИМЕОНОВ КРУМОВ ДАНАИЛ ИЛЧЕВ КРЪСТАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-98252-19.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4117-17.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 21662.4821.1216, 21662.4836.1, 21662.4836.3, 21662.4837.23, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4117-17.04.2019 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4117-17.04.2019 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.06.2019 г.