Изходящ № 24-15642-10.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.06.2019
Дo: ФАТМА ЧЕЛИК ЗЕХРА АХМЕД АХМЕД НЕВИН ТОПЧУ чрез адв. Мария Николаева Павлова гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ №5,ет.2, ап.2 До: МАХМУД ЪРМАК До: МЛАДЕН ДРАГАНОВ МАНЕВ гр. Разград, ул. „ДИМИТЪР НЕНОВ“ № 51-Б До: СЕВДА МИЛЕНОВА СОКОЛОВА
Публикация на:: 
Разград

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-172899-17.04.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5992-10.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 61710.504.4179.1, 61710.504.4179.3, 61710.504.4179, 61710.504.4179.2, 61710.504.4179.4, 61710.504.4179.5, 61710.504.4966, 61710.504.4966.1, 61710.504.4966.2, 61710.504.4966.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-5992-10.06.2019 г.

2.Скица – проект № 15-459026-27.05.2019 г.,/ №15-437706-20.05.2019 г./

 

Дата: 10.06.2019 г.                                       Началник на СГКК – ГР. РАЗГРАД:…………………

                                                                                                              / инж. ГАНЧО ПЕТРОВ /