Изходящ № 24-15691-10.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.06.2019
ДО ПАРАСКЕВА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

 

В изпълнение на чл. 61, ал. 1  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-80615-22.02.2019 г., подадено на основание   чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-4090-16.04.2019 г., засягаща СОС с идентификатори 68134.4339.2518.7.23 и 68134.4339.2518.7.24, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4090-16.04.2019 г.
 
 
 

                                                                               Началник на СГКК СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                инж.Д.Величков

 

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.05.2019г.