Изходящ № 24-15759-10.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.06.2019
До: РОСЕН АСЕНОВ КИРИЛОВ До: ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА До: РОСИЦА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-160622-04.05.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4850-09.05.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 49597.1706.131, 49597.1706.138, 49597.1706.139, 49597.1706.145, 49597.1706.136, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на заповед № 18-4850-09.05.2019 г.
2.  Копие на скица-проект.
 

 

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                      / инж.Д.Величков /

 

 

Дата на поставяне на таблото 11.06.2019 г.