Изходящ № 24-16192-24.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.09.2018
Дo: ОБЩИНА ДУПНИЦА До: ИВАН ДИМЧОВ МЕТОДИЕВ Адрес: гр. Дупница, ул. КОМИТСКА № 18 До: ДОБРИНКА ВИТАНОВА МЕТОДИЕВА Адрес: гр. Дупница, ул. КОМИТСКА № 18 До: ДАНКА ШАКИРОВА КОЦЕВА Адрес: гр. Дупница, ул. КОМИТСКА № 17 До: ВАЛЕРИ САШОВ ОГНЯНОВ Адрес: гр. Дупница, ул. КОМИТСКА № 9
Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-203597-05.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД - 02-20-5/15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6113-24.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68789.610.36, 68789.610.37, 68789.610.38, 68789.610.54, 68789.610.199, 68789.610.200, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6113-24.07.2018 г.
2. …

 

 

Дата: 24.07.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                                                              / инж. Антон Младенов /