Изходящ № 24-16303-10.07.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.07.2019
До: ХРИСТО ВАСИЛЕВ ШАХПАЗОВ Адрес: град София, ЖК „Люлин“ бл.155, ет.6, ап.22
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-130246-25.03.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри“ е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6239-14.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 36498.502.3193, 36498.502.3194, 36498.502.3197, 36498.502.9528, 36498.502.9529, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6239-14.06.2019 г.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                 / инж. Никола Бадев /

 

Уведомлението поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 10.07.2019г.

Дата на сваляне от таблото 24.07.2019г.