Изходящ № 24-16978-02.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.08.2018
ДО ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-385598-04.12.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3994-18.05.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2196.1057, 02659.2196.499, 02659.2196.499.1, 02659.2196.500, 02659.2196.500.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-3994-18.05.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото 08.08.2018 г.