Изходящ № 24-17137-03.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.08.2018
Дo: РОСЕН ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ Дo: ГЕРГАНА ДОБРЕВА ДАМЯНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на район „Витоша“ е установена техническа грешка относно местопложението на самостоятени обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.1970.2071.22.13, 68134.1970.2071.22.14, 68134.1970.2071.22.15, 68134.1970.2071.22.16, 68134.1970.2071.22.17 и  68134.1970.2071.22.18. Във връзка с гореописаното е регистрирано служебно заявление с вх. № 09-29640-06.06.2018г. за отстраняване на техническите грешки, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4659-07.06.2018г., засягащо самостоятени обекти с идентификатори 68134.1970.2071.22.13, 68134.1970.2071.22.14, 68134.1970.2071.22.15, 68134.1970.2071.22.16, 68134.1970.2071.22.17 и  68134.1970.2071.22.18, за които сте заинтересовано лице.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4659-07.06.2018 г.

 

 

Дата: 03.08.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                       / инж. Д. Величков /

 

Качена на табло: 08.08.2018г.