Изходящ № 24-17240-06.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.08.2018
До АНГЕЛ ТОДОРОВ КОТЕВ МАРИН ТОДОРОВ КОТЕВ ТОДОР МАРИНОВ БОНОВСКИ чрез ДАНАИЛ МАРИНОВ НАКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-393891-11.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4370-31.05.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4332.711, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4370-31.05.2018 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 08.08.2018 г.