Изходящ № 24-17452-07.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.08.2018
ДО ТАТЯНА СИМЕОНОВА СТОИМЕНОВА СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОИМЕНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-142203-20.04.2018 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5588-04.07.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.359, 68134.1007.369, 68134.1007.1428, 68134.1007.1540, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-5588-04.07.2018 г.
 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

Дата на залепване на таблото: 09.08.2018г.