Изходящ № 24-17607-08.08.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.08.2018
До: БОРЯНА ДИМИТРОВА ПАУНОВА-ТОДОРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-351644-08.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5701-09.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1939.1101, 68134.1940.390, 68134.1940.1049, 68134.1940.392, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-5701-09.07.2018 г.
2. Копие от скица-проект.

 

Дата на Залепване на табло 10.08.2018г.

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /