Изходящ № 24-17612-08.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.08.2018
Дo: ВЛАДИМИР ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВ До:
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-54325-12.02.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5457-02.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1931.373, 68134.1931.1190, 68134.1931.1241, 68134.1931.1305, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-5457-02.07.2018 г.
2. Копие от скица-проект.

 

 

Дата на качване на Табло: 10.08.2018г.

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /