Изходящ № 24-17622-08.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.08.2018
Дo: ВАНЯ КОНСТАНТИНОВА ТАНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-152130-27.04.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-5668-06.07.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1938.1056, 68134.1938.1195, 68134.1938.1196, 68134.1938.1197 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-5668-06.07.2018 г.
2. Копие на Скица – проект № 15-301768-15.05.2018 г.

 

 

                                                                               Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков  /

 

 

 

Дата на залепване на таблото:  10.08.2018г.