Изходящ № 24-18376-17.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.10.2018
Дo: Мехмед Хасан Ахмед Дo: Областна дирекция „Земеделие“- Кърджали
Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-111985-28.03.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г. (ДВ брой 4 от 13.01.2017г.) за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6954-17.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 81565.11.317, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6954-17.08.2018 г.

 

 

Дата: 17.08.2018 г.                                    Началник на СГКК  ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………

                                                                                                                      / инж. С. Зафирова /