Изходящ № 24-18443-20.08.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.09.2018
Дo: РУМЯНА СИМЕОНОВА КОНОВСКА
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-251827-05.07.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6973-20.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 67338.531.103.2.1, 67338.531.103.2.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6973-20.08.2018 г.
 
 

 

 

                                                                     Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                             / инж. Тихомир Тодоров /

 

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомлението да се постави на табло в СГКК Сливен и да се публикува на елктронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

Дата на поставяне на табло: 12.09.2018г.

Дата на сваляне на табло: 26.09.2018г. вкл.