Изходящ № 24-18477-05.07.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.07.2019
ДО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА СКАБРИНА БРАЙАН ДИМОВ БРАТАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-446396-12.11.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5305-23.05.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1934.317.6, 68134.1934.317.6.1, 68134.1934.317.6.2, 68134.1934.317.6.3, 68134.1934.317.6.4, 68134.1934.317.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-4872-09.05.2019 г.
2. Копие от Заповед № 18-5305-23.05.2019 г.
3. Копие от скица – проект № 15-899903-03.12.2018 г.

 

 

Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

/ инж.Д.Величков /

 

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО : 09.07.2019г.