Изходящ № 24-18547-05.07.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.07.2019
Дo: МИЛАН ЙОРДАНОВ ВЪЧАРСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-139999-29.03.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5492-29.05.2019 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори  68134.4361.222.10.9 и 68134.4361.222.10.10, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.  Копие от Заповед № 18-5492-29.05.2019 г.

 

 

Дата: 29.05.2019 г.                                      Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 09.07.2019 г.