Изходящ № 24-18872-10.07.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2019
Дo: ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ЧАКЪРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-9553-14.01.2019 г., на основание  чл. 51, ал.4  от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5134-21.05.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 02659.2192.31, 02659.2192.32, 02659.2192.33, 02659.2192.34, 02659.2192.263, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-5134-21.05.2019 г.
2. Копие от скица-проект № 15-285585-01.04.2019 г.

 

 

Дата: 21.05.2019 г.                             За Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………   

/ инж. М. Петрова /

/Със заповед № РД-20-67/01.07.2019г./

Качено на табло: 11.07.2019г.