Изходящ № 24-18958-10.07.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2019
Дo: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СОТИРОВ ОРЛИН НИКОЛОВ КУЗМАНОВ МАРИЯНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-492252-12.12.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-5869-05.06.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  04234.6917.206, 04234.6917.207, 04234.6917.210, 04234.6917.3103, 04234.6917.3104, 04234.6917.3105, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.  Копие от Заповед № 18-5869-05.06.2019 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-963350-31.12.2018 г.

 

 

Дата: 05.06.2019 г.                          За Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

            / инж. М. Петрова /

/Със заповед № РД-20-67/01.07.2019г./

Качено на табло: 11.07.2019 г.