Изходящ № 24-1966-17.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.02.2019
Дo: ОБЩИНА РУСЕ гр. Русе, пл. Свобода № 6, ет. 3 До: ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА гр. Русе, местн. Кариерата №16 До: ОЛЕГ РАНГЕЛОВ СТЕФАНОВ гр. Русе, ул. Доростол 28, вх.1, ет.1, ап.2 До: МАЛИНКА РАНГЕЛОВА МАРИНОВА гр. Русе, ул. Клисура 49, вх.2 До: ТИНКА ТРИФОНОВА СТЕФАНОВА с. Басарбово, ул. Генерал Топалджиков 56 До: ТЕОДОРА ВЛАДИМИРОВА СТЕФАНОВА гр. Русе, ул. Михаил Хаджикостов № 3, вх.2, ет.7 До: РАНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ РАНГЕЛОВ с. Басарбово, ул. Генерал Топалджиков № 56 До: ИВАЙЛО СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ гр. Русе, ул. Студен кладенец 31, вх.1, ет.2, ап.17
Документи: 
Публикация на:: 
Русе

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-441440-08.11.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието,  създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-714-17.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 63427.78.4, 63427.78.6, 63427.78.63 и 63427.78.64,  за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
 
1. Заповед № 18-714-17.01.2019 г.
 
Уведомлението е поставено на таблото в СГКК – Русе на 06.02.2019 г.
 

                                                                          Началник на СГКК – ГР. РУСЕ:…………………

                                                                                                                 / инж. Диана Иванова /