Изходящ № 24-19973-07.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.09.2018
ДО СОНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-169870-11.05.2018 г., подадено на основание               чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР на  район Витоша, Столична община № 18-6339-01.08.2018 г., засягаща сгради с идентификатори  68134.1930.248.8 и 68134.1930.248.9, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6339-01.08.2018 г.
 

 

 

                                                                                                       Началник на СГКК СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                                           инж.Д.Величков