Изходящ № 24-20119-11.09.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.09.2018
До: ИВАЙЛО ТОДОРОВ КОНИЧАНСКИ До: МИНКА РАЙКОВА ДИМИТРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-115048-30.03.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6601-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 38978.4.5, 38978.900.5457, 38978.900.5459, 38978.900.5664, 38978.900.5336, 38978.900.5336.1, 38978.900.6227, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………

 

 

 

 

Дата: 11.09.2018 г.                         Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………

            / инж.Светломира Славова /