Изходящ № 24-20131-11.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.09.2018
До: ХРИСТО КИРИЛОВ СТОИЧКОВ Н-ци на СТАНКА СЛАВКОВА СТОИЧКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Перник

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-303035-08.08.2018 г., подадена на основание  Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7603-11.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 55871.508.425, 55871.508.425.1, 55871.508.425.1.1, 55871.508.425.1.2, 55871.508.425.2, 55871.508.425.3, 55871.508.5816, 55871.508.5816.1, 55871.508.5813.1.1, 55871.508.5816.1.2, 55871.508.5816.2, 55871.508.5817 и 55871.508.5817.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик. В двуседмичен срок, считано от датата на залепване на уведомлението върху таблото в приемната на СГКК ПЕРНИК, Ви се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-7603-11.09.2018 г. на Началника на СГКК ПЕРНИК за изменение на КККР.

 

Дата на залепване: 12.09.2018 г.

Дата на сваляне: 27.09.2018 г.

С уважение,

инж. М. МИНТОВА

                                                                                         Началник на СГКК – гр. ПЕРНИК