Изходящ № 24-20166-11.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.09.2018
До: СВЕТЛАНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-349163-06.11.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-6384-01.08.2018 г., засягащо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4337.2078.1.42, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-6384-01.08.2018 г.

 

 

Дата: 01.08.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 13.09.2018г.