Изходящ № 24-20172-11.09.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.09.2018
До ЦВЕТАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-156238-02.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6366-01.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 05815.302.772, 05815.302.773, 05815.302.1069, 05815.302.774, 05815.302.774.1, 05815.302.775, 05815.302.775.1, 05815.302.775.2, 05815.302.775.3, 05815.302.776, 05815.302.776.1, 05815.302.779, 05815.302.779.1, 05815.302.779.2, 05815.302.779.3, 05815.302.779.4, 05815.302.779.5, 05815.302.779.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………

 

 

 

Дата: 11.09.2018г.                          Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………

                                                                                                          / инж.Светломира Славова /