Изходящ № 24-20192-11.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.09.2018
Дo: СНЕЖАНКА ПЕТРОВА МИЛАНОВА ЖЕНИ ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА РУМЕН ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-57950-14.02.2018 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4645-06.06.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04234.6907.273, 04234.6907.1518, 04234.6907.1557, 04234.6907.1638, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-4645-06.06.2018 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-4645-06.06.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

 

            Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

/ инж.Д.Величков /

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.09.2018 г.