Изходящ № 24-20245-12.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.10.2018
До: н-ци на ЖАНА НИКОЛОВА СИРАКОВА н-ци на ПЕТЪР ИЛИЕВ СИРАКОВ МАРИЯ ПЕТРОВА СИРАКОВА-ПЕТРОВА гр. Пловдив, ул. „Иван Ст.Генчев“ № 27, район Западен ИЛИЯ ПЕТРОВ СИРАКОВ гр. Пловдив, ул. „Иван Ст.Генчев“ № 27, район Западен
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-276163-20.07.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016  г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7644-12.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 87374.558.246, 87374.558.246.1, 87374.558.247, 87374.558.247.1, 87374.558.247.2, 87374.558.248, 87374.558.248.1, 87374.558.248.2, 87374.558.248.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7644-12.09.2018 г.
 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                      / инж. Р. Христова /

ЯЗ

 

 

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото:10.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.10.2018 г.

Длъжностно лице: ................................................