Изходящ № 24-20319-12.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.09.2018
Собствениците и носителите на др. вещни права на сгради с идентификатори 77195.736.116.1 и 77195.736.166.3
Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-297991-06.08.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7670-12.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 77195.736.166.1, 77195.736.166.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7670-12.09.2018 г.
2. Скица – проект № 15-654590-12.09.2018 г.
3. Схема – проект № 15-654737-12.09.2018 г.
4. Схема – проект № 15-654752-12.09.2018 г.

 

 

Дата: 12.09.2018 г.                                     Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                                          / инж.Валентина Трайкова /

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 13.09.2018г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 28.09.2018г.