Изходящ № 24-20350-12.09.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.09.2018
До Венцислав Марчев Братухчев жк.”Манастирски ливади ”бл.134, вх.А,ет.6 гр.София
Документи: 
Публикация на:: 
Плевен

              На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-239065-27.06.2018г. от РАЙНА БОЖИНОВА ИВАНОВА. Изменението се състои в заличаване в КККР на гр.Плевен  на сграда с идентификатор 56722.701.1045.1, в имот с идентификатор 56722.701.1045 в  м.“Стража“, за която сграда като собственик в кадастралния регистър е  вписан ЯНА ВАСИЛЕВА БРАТУХЧЕВА, без документ за собственост.

           На основание чл. 34, ал.1 от АПК като заинтересовани лица имате право да участвувате в административното производство, като:

            - преглеждате документите по административната преписка и  правите бележки и извадки или  копия от тях за Ваша сметка на място в СГКК-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски № 1, ет.8, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч.

            - в 7-дневен срок от получаване  на настоящето уведомление може да изразите становище по събраните доказателства и по предявените искания, както и  да направите писмени искания и възражения пред административния орган.

             В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще продължи процедурата за промяна на КККР на гр.Плевен, състояща се в заличаване на сграда с идентификатор 56722.701.1045.1, на основание чл.53а, т.3 от ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

Началник на Службата по геодезия,
картография и кадастър  ПЛЕВЕН:...........................................

                                                              / инж. Боряна Иванова /

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.09.2018 г.

Длъжностно лице: ..................................................

                    (инж. Т. Нистерова, ст.експерт ГД)