Изходящ № 24-20399-13.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.09.2018
До: СИЙКА ВАСИЛЕВА КЪНЕВА гр. Ямбол, ул. „Ген. Владимир Заимов“, бл. 9, вх. 2, ап.6
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-276519-23.07.2018 г., подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, ал.6 и чл.53а, т.3, във връзка с чл.54a, ал.2 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 87374.555.309 по КК на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Ком“ № 8-8А.

Изменението е въз основа на проект за изменение изработен от СД”ВЕСТА-ТС-Ташеви и сие” /вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР въз основа на заповед 909/25.09.2001г. на ИД на АГКК/ и се състои в заличаване на сграда с идентификатор 87374.555.309.2. Коригиране контура на сграда с идентификатор 87374.555.309.1 и коригиране очертанията на самостоятелен обект с идентификатор 87374.555.309.1.1 – „Жилище, апартамент“ ет.1, попадащи в имот с идентификатор 87374.555.309, съгласно разрешение за строеж № 117/09.08.2013 г. на Община Ямбол, влязло в сила на 31.08.2013г.,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол и издаване на удостоверение по чл.54a, ал.3 от ЗКИР.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                     / инж. Е. Тенева Заповед №РД-20-91/12.09.2018г./  

ЯЗ

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:13.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.09.2018 г.