Изходящ № 24-20401-13.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.09.2018
ДO ЕМИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ЙОРДАН ГОРАНОВ ЙОРДАНОВ
Публикация на:: 
Велико Търново

          В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-202833-05.06.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6905-16.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10447,508.470, 10447.508.470.1, 10447.508.470.2, 10447.508.470.2.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6905-16.08.2018 г.

 

 

 

 

 

Дата: 13.09.2018 г.              И.д. Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                      / инж. Иван Анастасов, Заповед № РД-20-92/12.09.2018 г. /

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.09.2018 г. 

Дата на сваляне от таблото: 28.09.2018 г.